GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

A Magyarországi Orosz Fekete Terrier Egyesület a Közösségért (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület) mint a http://www.oroszterrier.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, az Adatkezelő által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett, vagy Ön) elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával az Egyesület eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR Rendelet, vagy Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Adatkezelő arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy és elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Szerzői jog

A weboldal tartalmának szerzői joga az Egyesületet illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás (jogtulajdonos) van feltüntetve.

A weboldalon található képeket, fotókat, grafikai elemeket, piktogramokat, térképeket, grafikonokat, szöveges tartalmakat, programokat, számítógépes alkalmazásokat, eljárásokat, dokumentációkat, adatszerkezeteket, egyéb adatokat a hazai és nemzetközi szerzői jogok védik. A weboldal tartalmát a weboldalra látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, valamint kizárólag saját felhasználásra, személyes célra felhasználhatják. A weboldal bármely tartalmának nem saját célú felhasználása esetén a pontos adatforrás megjelenítése mellett az Egyesület (illetve a megadott más jogtulajdonos) előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A közérdekű adatok kivételével tilos az Egyesület előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal bármely részét kereskedelmi forgalomba hozni, feldolgozva értékesíteni, azok felhasználásával anyagi, erkölcsi, illetve egyéb, anyagiakban nem mérhető bármely jellegű profitot eredményezni.

A közérdekű adatok kivételével tilos az Egyesület előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát többszörözve terjeszteni, adatbázisban tárolni, technikai művelet segítségével bármely részét nyilvánosságra hozni, illetőleg akár változatlan formában újraközvetíteni.

Tilos a weboldal tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

A weboldal tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a weboldal tartalmától eltérő célra.

A szerzői jogokat sértő cselekmények az elkövető polgári, illetve büntetőjogi felelősségének megállapítását vonják maguk után.

 1. 1. Az oldal üzemeltetője

Név: Magyarországi Orosz Fekete Terrier Egyesület a Közösségért

Székhely: 2464 Gyúró, Akácfa utca 3.

Telefonszám: +36-20-934-8925

Fax szám: +36-

Képviseli: Dobainé Tar Zsuzsanna

Adószám: 18501654-1-07

Web: http://www.oroszterrier.hu

E-mail cím: kapcsolat@oroszterrier.hu

Facebook: https://www.facebook.com/moftek/

Adatvédelmi kapcsolattartó: Dobainé Tar Zsuzsanna, e-mail: kapcsolat@oroszterrier.hu

 1. A Weboldal látogatása

Ön a Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal megtekintésével Ön és az Egyesület távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az Egyesület részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos tartalmakhoz csak előzetes regisztráció után adjon hozzáférést felhasználó számára, ennek részletes adatvédelmi elveiről a regisztráció előtt felhasználót tájékoztatni fogja.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos felhasználóknál korlátozza az ingyenesen elérhető tartalmak egy részét vagy egészét is, amennyiben a weboldal működésében, üzemeltetésében a felhasználó tevékenysége vagy tevékenységei üzemzavart okoznak, károkozással járnak, jogtulajdonos érdekeivel ellentétesek.

A Egyesület a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni. A webhosting (tárhelyszolgáltatás) szolgáltatást a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089 Budapest, Elnök u. 1) nyújtja. A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület adatfeldolgozó.

 1. A kezelt adatok köre

Az Egyesület weboldalán az Egyesület céljainak és tevékenységének megfelelően a következő adatok kerülnek feltüntetésre

 1. a) Egyesület tisztségviselőinek, kapcsolattartóinak neve, titulusa.
 2. b) Egyesület által tartott nyilvános programokon, rendezvényeken készült fényképek és a fényképek készítőinek neve.
 3. c) Egyesület által vizsgáztatott kutyák gazdáinak neve.

Regisztráció során

A regisztrációs felületen Önnek lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe tudja venni A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
  • e-mail cím*
  • jelszó*

Hírlevél feliratkozás

A Weboldalon Önnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Egyesület hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
  • e-mail cím*
 • hírlevél feliratkozás*

Adatlap

Az Egyesület által szervezett programokra látogatóknak lehetősége van a külön erre rendszeresített papíralapú adatlapon (a továbbiakban: Adatlap), az Egyesület hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*
  • e-mail cím*
  • hírlevél feliratkozás*

Panaszkezelés során

Írásbeli panasz esetén:

 • teljes név*
 • postai levelezési cím vagy e-mail cím*
 • panasz tárgya és tartalma*

Szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni adatkezelő írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • teljes név*
 • postai levelezési cím vagy e-mail cím*
 • panasz helye, ideje, módja*
 • panasz tárgya és tartalma*

A Weboldalon, illetve az Adatlapon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Egyesület a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Az Egyesületre vonatkozó adatok kapcsán: Az adatkezelés célja az Egyesület céljainak és tevékenységének való megfelelés. (Egyesület jogos Érdeke) Egyesület tisztségviselőinek, kapcsolattartóinak neve, titulusa azok változásáig kerül feltüntetésre. Egyesület által vizsgáztatott kutyák gazdáinak neve, valamint az Egyesület által tartott nyilvános programokon, rendezvényeken készült fényképeket és a fényképek készítőinek nevét Egyesület mint személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását.
 • A Weboldalon történő Regisztráció során:Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása.
  • A Weboldalon, illetve az Adatlapon hírlevélre történő feliratkozás esetén: A Egyesülettel kapcsolatos programokról, szolgáltatásokról szóló elektronikus hírlevél küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”).
  • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja a Egyesülethez szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Egyesület a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében és a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Egyesület jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során Ön hozzájárul, hogy az Egyesület a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Egyesület a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Adatbiztonság

Az Egyesület kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Egyesület gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Egyesület, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Egyesület harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az Egyesület megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Egyesület az adatkezelési tevékenységben részt vevő tagai/munkavállalói/megbízottai részére előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Egyesület az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az Egyesület semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Az adatok biztonságát az Egyesület a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Egyesület, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 • Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (1089 Budapest, Elnök utca 1. E-mail:
  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 1. A felhasználó jogai
 2. a) Előzetes tájékozódáshoz való jog és az érintett hozzáférési joga (GDPR Rendelet 13-15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a kapcsolat@oroszterrier.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2151 Fót. Kun László utca 4. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, írásban válaszol.

 1. b) A helyesbítéshez való jog (GDPR Rendelet 16. cikk)

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) kapcsolat@oroszterrier.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2151 Fót. Kun László utca 4. mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 1. c) A törléshez való jog (GDPR Rendelet 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll:

–           személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–           az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–           az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

–           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

–           a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Felhasználó a fentiek szerint kérheti az adatai törlését részben vagy egészben – a kapcsolat@oroszterrier.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2151 Fót. Kun László utca 4. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR Rendelet 18. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott valamelyik feltétel teljesül:

–           az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

–           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

–           az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

–           az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Felhasználó a fentiek szerint kérheti az adatkezelés korlátozását – részben vagy egészben – a kapcsolat@oroszterrier.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2151 Fót. Kun László utca 4. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról.

 1. e) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség(GDPR Rendelet 19. cikk)

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a kapcsolat@oroszterrier.hu címen, illetve a 2151 Fót. Kun László utca 4. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 1. f) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR Rendelet 20. cikk)

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Felhasználó a fentiek szerint kérheti a rá vonatkozó adatokat és az adatok továbbítását– részben vagy egészben – a kapcsolat@oroszterrier.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2151 Fót. Kun László utca 4. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatok megküldéséről, továbbításáról.

 1. g) A tiltakozáshoz való jog (GDPR Rendelet 20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR Rendelet 22. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 1. i) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR Rendelet 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (GDPR Rendelet 34. cikk) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (GDPR Rendelet 34. cikk)

Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 1. Egyéb rendelkezések

Intézkedések az érintett kérelme alapján

Az Adatkezelőnek címzett megkereséseket, kérelmeket a megadott címre szükséges megküldeni!

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a GDPR Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (GDPR Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) 20.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Jelen Tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.